اتاق دبیران پایه های اول و دوم اتاق دبیران پایه های سوم و چهارم - نمای غربی

اتاق دبیران پایه های سوم و چهارم - نمای شرقی راهرو همکف - بخش غربی

اتاق مدیر مدرسه اتاق مشاوران تحصیلی

راهرو ورودی بخش اداری مجتمع راهرو فضای اداری (طبقه چهارم - بخش شرقی)

اتاق های اداری (طبقه چهارم - بخش شرقی)

تور مجازی مجتمع علامه طباطبایی » دبیرستان علامه طباطبایی، واحد آبشناسان، بخش دوم

راهرو همکف - بخش غربی (دبیرستان علامه طباطبایی، واحد آبشناسان)