مقابل در ورودی دبیرستان حیاط دبیرستان

راهرو طبقه اول کلاس

اتاق مشاوران تحصیلی-1 اتاق مشاوران تحصیلی-2

معاونت راهرو طبقه دوم

اتاق مدیر مدرسه معاونت فرهنگی

اتاق دبیران

تور مجازی مجتمع علامه طباطبایی » دبیرستان علامه طباطبایی، واحد دکتر شریعتی

حیاط دبیرستان (دبیرستان علامه طباطبایی، واحد دکتر شریعتی)