ورودی مدرسه حیاط مدرسه

سالن فوتسال روابط عمومی

راهرو طبقه اول اتاق مشاورین

کتابخانه اتاق دبیران

کلاس

تور مجازی مجتمع علامه طباطبایی » مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی، واحد آبشناسان

حیاط مدرسه (مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی، واحد آبشناسان)