راهرو طبقه دوم کلاس باران

کلاس سپیدار کلاس سرو

کلاس رنگین کمان راهرو طبقه سوم

کلاس 1 ب کلاس 2 الف

کلاس 1 الف کلاس 2 ب

تور مجازی مجتمع علامه طباطبایی » دبستان پسرانه علامه طباطبایی، واحد مرزداران، بخش دوم

راهرو طبقه دوم (دبستان پسرانه علامه طباطبایی، واحد مرزداران)