ورودی دبیرستان حیاط دبیرستان

راهرو ورودی راهرو نمازخانه

روابط عمومی امور فرهنگی

نمازخانه - نمای غربی نمازخانه - مقابل محراب

راهرو ورودی دبیران سالن اجتماعات

تور مجازی مجتمع علامه طباطبایی » دبیرستان علامه طباطبایی، واحد آبشناسان، بخش اول

سالن اجتماعات (دبیرستان علامه طباطبایی، واحد آبشناسان)